Проекти

                         

  • ДИАХИМ ЕАД подписа договор BG16RFOP002-2.073-14118-C01 от 17.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.
  • Повишаване на производственият капацитет и експортния потенциал на ДИАХИМ ЕАД“, договор № BG16RFOP002-2.001-1095-С01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП
  • Разработване на симулатор на храносмилателна система финансиран със собствени средства