Проекти

  • Повишаване на производственият капацитет и експортния потенциал на ДИАХИМ ЕАД“, договор № BG16RFOP002-2.001-1095-С01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП
  • Разработване на симулатор на храносмилателна система финансиран със собствени средства