diachim.bg

Проекти

На 10.04.2023 г. „ДИАХИМ“ ЕАД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG-RRP-3.004-0372-С01 „Технологична модернизация в предприятието“, по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU.

Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на „ДИАХИМ“ ЕАД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Планираното за закупуване високотехнологично оборудване: система за разливане на агарови хранителни среди в петрита – 1 бр., автоклав – 1 бр., система за производство на чиста вода – 1 бр., автоматична опаковаща машина – 1 бр. ще допринесе за постигането на тези цели.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Допълнително, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.

Обща стойност: 699 970.00 лв., от които 349 985.00 лв. безвъзмездно съфинансиране.

Информация за финализиране на проект BG-RRP-3.004-0372-С01 – Натиснете тук: 

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

– цифровизация на производствения процес;

– разширяване на производствения капацитет;

– повишаване на ефективността и производителността на производствения процес;

– намаляване на производствените разходи;

– оптимизиране на производствената верига на „ДИАХИМ“ ЕАД.

––––––––––-–––––– www.eufunds.bg –––––––––––––

ДБФП BG-RRP-3.004-0372-С01 „Технологична модернизация в предприятието“, финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ДИАХИМ“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.